Technický dozor investora a kontrolní činnost při povrchových úpravách

Všeobecně se pod pojmem technický dozor investora (TDI) rozumí výkon specifických činností pro investora v průběhu realizace díla a zejména kontrola kvality provedených prací. euroservice plus poskytuje služby TDI v oblasti aplikace nátěrových systémů.

V rámci TDI a kontrolní činnosti euroservice plus vykonává:

  • činnosti vyplývající ze smluv, ostatních podkladů, technolo gických postupů a technických norem investora
  • kontrolu stavu a rozpracovanosti díla včetně kontroly termínů plnění zhotovitelem aplikačních prací
  • kontrolu vedení stavebního deníku zhotovitelem
  • kontrolu materiálů, směsí a hmot použitých při vykonávání díla
  • kontrolu předúpravy podkladu před aplikací nátěrových systémů, vč. měření korozních produktů pro následnou kontrolu tloušťky celého systému
  • a zejména výstupní kontrolu celého díla, vč. zpracování příslušné dokumentace