Poradenství a servis

euroservice plus provádí kompletní poradenství a servis v oblasti výběru a aplikace mokrých nátěrových hmot. Team kvalifikovaných pracovníků vytvoří návrh kompletního nátěrového systému pro jakýkoli podklad a poskytne servis před, během i po aplikaci.
Pro dlouhodobou antikorozní ochranu ocelových konstrukcí je nutné dodržovat platné normy a směrnice.
Volba nátěrového systému, který je určený pro ochranu kovových povrchů, by měla být optimalizována tak, aby výsledný nátěrový systém ochránil podklad nejen před korozí, ale i před negativními vlivy okolního prostředí. Vhodně zvolený nátěrový systém zajistí, že podklad bude vykazovat co nejdelší provozní spolehlivost a odpovídající životnost.
Návrh kvalitní antikorozní ochrany vychází ze systémové analýzy základních kritérií a zohledňuje dané pracovní podmínky, způsob přípravy povrchu a technologii aplikace.

Pro návrhy antikorozní ochrany ocelových konstrukcí se všeobecně používá technická norma ČSN EN ISO 12944 – Nátěrové hmoty, antikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy.

ČSN EN ISO 12944 má 8 částí:
Díl 1: Všeobecné zásady,
Díl 2: Klasifikace vnějšího prostředí,
Díl 3: Navrhování,
Díl 4: Typy podkladů a jejich příprava,
Díl 5: Ochranné systémy,
Díl 6: Laboratorní zkušební metody,
Díl 7: Vykonání a inspekce prací povrchových úprav,
Díl 8: Správa specifikací pro nové a renovační nátěry.

Při výběru ochranného nátěrového systému pro kovové podklady vzhledem k vhodné bázi pojiva, tloušťku ochranného systému, doporučené počty vrstev nátěrů a předpokládanou životnost se zpravidla vychází z tabulek uvedených v příloze A  dílu 5 ČSN EN ISO 12944-5. Tabulky zahrnují jednotlivé stupně agresivity atmosféry pro ocelové a pozinkované podklady (C2 –nízké znečištění, C3 – střední znečištění, C4 – vysoké (průmyslové) znečištění, C5-I –velmi vysoké průmyslové znečištění, C5-M velmi vysoké zatížení - přímořské prostředí, Im1 –konstrukce ponořené v sladké vodě, Im2 – konstrukce ponořené v mořské nebo poloslané vodě, Im3 – konstrukce uložené v zemi).

Pro zajištění kvality a účinnosti nátěrového systému je třeba dodržet:

  • otryskání podkladu a žárové stříkání kovového povlaku není je možné vykonávat při teplotě nižší než - 5 °C,
  • nanášení nátěrů (kromě speciálních) není možné vykoná vat při teplotě nižší než + 5 °C, pokud výrobce neurčuje jinak,
  • během procesu tryskání podkladu, příp. Žárového nástřiku kovového podkladu nesmí dojít k zvlhčení povrchu zároveň při snížení teploty podkladu pod teplotu rosného bodu,
  • pokud výrobce nestanovuje jinak, teplota podkladového kovu při nanášaní organického povlaku musí být o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu okolní atmosféry,
  • časové intervaly pro nanesení prvního nátěru na čerstvě očištěný kovový povrch z důvodu nebezpečí tvorby koroze.

Podle charakteru prostředí jsou tyto intervaly stanovené takto:

– v suchých vnitřních prostředích 8 hodin,
– ve vnějším prostředí 4 hodiny,
– pod přístřeškem za vlhkého počasí 30 minut.

  • povlaky sa nesmí nanášet na vlhký a orosený povrch,
  • měření rosného bodu sa vykonávají min. 2 x denně, zaznamenávají a zapisují se i povětrnostní podmínky; rosný bod sa určuje graficky na základě naměřané teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Technický servis

Navrhování vhodného ochranného nátěrového systému vyžaduje dosažení určité úrovně znalostí o protikorózní ochraně a kvalitní vzájemnou komunikaci mezi pracovníky zadávajícími práce a firmami vykonávajícími protikorózní ochranu.
Firma euroservice plus v rámci technického servisu zákazníkům nabízí služby korozního inženýra podle standardu Std-401 APC.
Standard APC stanovuje požadavky na způsobilost pracovníků v oboru koroze a antikorozní ochrany. Způsobilost certifikovaného pracovníka zahrnuje teoretické a praktické znalosti v oboru koroze a antikorozní ochrany.
Standard APC byl vypracovaný na základě požadavků průmyslu a uživatelů průmyslových výrobků a na základě požadavků normativních dokumentů ČSN EN ISO/IEC 17024:2009 (Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob), ENV 12837:2000 – Paints and varnishes – Qualifi cation of inspectors for corrosion protection of steel structures by protective paint systems), NACE International Professional Recognition Programs.
Korózní inženýr je třetí a nejvyšší možný stupeň dosažitelný v rámci tohoto standardu. Korozní inženýr je velmi zkušený a erudovaný pracovník korozního inženýrství se širokými a hlubokými teoretickými, praktickými a manažerskými znalostmi v oboru, schopný vykonávat práce na najvyšší úrovni.